December 20, 2013

עד לפני כשני עשורים, המענה שניתן לילדים אשר התקשו בבית הספר היה מוגבל למדי. הילדים אשר זוהו כבעלי יכולות נמוכות על פי מדרג ההישגים נותבו למסגרות עמלניות או שובצו בכיתות טיפוליות. 
המענה הדל והחד ממדי שניתן לאותם ילדים סלל עבורם אופק לימודי ותעסוקתי צר מאוד. רבים מהם סי...

Please reload